ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ηλεκτρική ενέργεια τρέχει στο παρασκήνιο,μέσα στους τοίχους του σπιτιού σας, επιτρέποντάς σας μια μεγάλη ποικιλία από σύγχρονες ανέσεις.

Ωστόσo κάθε χρόνο στην ελλάδα τα ατυχήματα και οι πυρκαγιές που οφείλονται σε κακιές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν παύουν να είναι πραγματικότητα.

Τί είναι ο έλεγχος μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης;
Ο έλεγχος μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. προσφέρει ενδελεχή εξέταση ολόκληρης της ηλεκτρικής εγκατάστασης,εξασφαλίζοντας όλα τα ηλεκτρικά καλώδια,οπίνακας,οιασφάλειες,η γείωση πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας .

Η ασφάλεια μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με τον σώστό και μεθοδικό έλεγχο τον οποίο ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

Αναφέρει λοιπόν το άρθρο 61 ότι:

Έλεγχος (61.3.1)
Περιλαμβάνει όλα τα μέτρα με τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται,πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Προτύτου. Στον έλεγχο περιλαμβάνονται η οπτική επιθεώρηση, οι δοκιμές και οι μετρήσεις.

Οπτική επιθεώρηση (61.3.2)
Η διερεύνηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, με την έννοια της διαπίστωσης της σωστής επιλογής των υλικών και της σωστής συγκρότησης της.

∆οκιμές και μετρήσεις (61.3.3)
Μέσω των δοκιμών και των μετρήσεων επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των μέσων προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με την χρήση κατάλληλων οργάνων γίνεται η μέτρηση των τιμών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που δεν είναι εφικτά να διαπιστωθούν από την οπτική επιθεώρηση.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσουμε λεπτομερή και κατά προτεραιότητα , λίστα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που χρήζουν άμεσης προσοχής,συστάσεις για βελτιώσεις , και τις πιθανές δυνατότητες αναβάθμισης,σχέδιο του χώρου σας και μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ελέγξουμε αποτελεσματικά και υπεύθυνα την εγκατάσταση σας και αν χρειαστεί να επιδιορθώσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ανακαλύψουμε. [contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]