Διασυνδεδεμένα

Το σύνολο της ενέργειας που παράγεται από την ηλεκτροπαραγωγική μονάδα πωλείται στη ΔΕΗ και δεν χρησιμοποιείται για τη μερική ή ολική τροφοδότηση των φορτίων της κτηριακής εγκατάστασης
(ιδιοκαταναλώσεις του κτηρίου).

Τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα αναπτύσσονται ταχύτατα στην Ευρώπη εξαιτίας της ανάγκης για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ηλεκτρικού δικτύου, την ευελιξία και το χαμηλό κόστος των συγκεκριμένων συστημάτων.